מוכרת בשוק / תצריב / 2014
Vendor in the market / Etching / 2014